Monthly Archives: август 2016

Доставка на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД

  АОП № 00400-2015-0003 Документация за изтегляне: 20.03.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!! 21.04.2015 | Разяснение по документацията от 21.04.2015г. за обществена поръчка с предмет избор на доставчик на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за

Справка за изплатени суми по договори за обществени поръчки за месец юли 2016г.

  Документация за изтегляне: 19.08.2016 | Информация за изплатени суми по договори за периодични доставки и услуги за месец юли 2016г.

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

  АОП № 00400-2015-0002 Документация за изтегляне: 28.02.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!! 06.03.2015 | Поправка на явна фактическа грешка в документация за участие в Указания за подготовка на офертата в раздел 3.1.3. Изисквания за техническите възможности

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

  АОП 0400-2016-0002 Документация за изтегляне:   Изтеглете документацията от тук !!! 15.04.2016 | Решение 15.04.2016 | Обявление 20.05.2016 | Разяснение по обществена поръчка за доставка на консумативи изх.№2014/20.05.2016г 13.06.2016 | Протокл от 08.06.2016г. за отварянена на предложенията за участие

Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ„Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй

  № 001 / 08.06.2016 АОП 0400-2016-0003 Процедура – публично състезание Документация за изтегляне:   Изтеглете документацията от тук !!! 08.06.2016 | Решение за откриване на процедурата!!! 08.06.2016 | Обявление за обществена поръчка!!! 30.06.2016 | Комисията назначена да разгледа и