Monthly Archives: април 2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Поради промяна в условията на обществена поръчка обявена от Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ООД, чрез публикувана публична покана за представяне на оферти от потенциални кандидати за избор на изпълнител на обществена поръчка, по реда

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски-Козлодуй” ООД, е публикувал публична покана за представяне на оферти от потенциални кандидати за избор на изпълнител на обществена поръчка, по реда на глава VІІІа от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка