ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ” ЕООД

 

№ 16/31.10.2019г.

АОП № 0400-2019-0001

Документация за изтегляне:

 31.10.2019 | Изтеглете документацията за търга от тук !!!

 31.10.2019 | Спецификация обособени позиции 1, 2 и 3

 31.10.2019 | Спецификация обособена позиция 4

 31.10.2019 | Ценова оферта обособени позици 1, 2 и 3

 31.10.2019 | Ценова оферта обособена позиция 4

 31.10.2019 | Условия за участие и образци

31.10.2019 | Решение за откриване на процедура

31.10.2019 | Обявление за открита процедура
Краен срок за получаване на оферти 29.11.2019г.

13.11.2019г. | На 08.11.2019г. относно горецитираната обществена поръчка от евентуален участник в процедурата е направено запитване по телефона във връзка, с което Възложителят прави следното уточнение в документацията за обществена поръчка за доставка на медицински изделия, референтен номер в АОП 0400-2019-0001. В ценовата оферта образец 2.1 в колона 4 – цена на единица мярка с ДДС и колона 6 – цена на предлагана опаковка с ДДС да се посочват цени до четвъртия знак след десетичната запетая. В колона 7 – цена на прогнозно количество опаковки с ДДС да се посочва цена до втори знак след десетичната запетая, ако бъдат посочени повече комисията няма да ги вземе в предвид. В ценова оферта образец 2.2 в колона 6 – цена на единица мярка с ДДС и колона 8 – цена на предлагана опаковка с ДДС да се посочват цени до четвъртия знак след десетичната запетая. В колона 9 – цена на прогнозно количество опаковки с ДДС да се посочва цена до втори знак след десетичната запетая, ако бъдат посочени повече комисията няма да ги вземе в предвид.

13.11.2019 | Разяснение

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *