00400-2019-0001

BG-КОЗЛОДУЙ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 155 от дата 31.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388

BG313, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ ЕООД, ул.Кирил и Методий №1, За: АНГЕЛ АНГЕЛОВ, България 3320, КОЗЛОДУЙ, Тел.: 088803-5503, E-mail: mbalkozloduy@abv.bg, Факс: 09738-0714

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-kozloduy.info..

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-kozloduy.info/медицински-изделия-2019/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски-Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката е доставката на стоки /медицински изделия/, съгласно Приложения № 1.1 и 1.2 на документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката е 4 обособени позиции, както следва: Доставка на медицински изделия /консумативи, реактиви, хранителни среди и серуми за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория в МБАЛ „Свети Иван Рилски - Козлодуй”ЕООД. 4 обособени позиции, разпределени в 231 номенклатурни единици, както следва: Позиция №1- „Медицински изделия за клинична лаборатория” с включени 34 номенклатурни единици; Позиция №2 - „ Медицински изделия за микробиологична лаборатория” с включени 73 номенклатурни единици; Позиция №3 -„Лабораторни консумативи” с включени 26 номенклатурни единици; Доставка на медицински изделия – общи медицински консумативи Позиця №4 „Общи медицински консумативи“ с включени 98 номенклатурни единици.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или т. 13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност от 70 000 лв. до съответния праг по чл. 20, ал. 1, буква ”б” от ЗОП. Предвид прогнозната стойност на поръчката, безпорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП ред за провеждане на публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок при условията на ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ОЛГА ТОШЕВА НИКОЛОВА

VIII.2) Длъжност

УПРАВИТЕЛ