Деловодна информация
400
457 31/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
400-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ ЕООД 106510388
ул.Кирил и Методий №1
КОЗЛОДУЙ BG313 3320 България
АНГЕЛ АНГЕЛОВ +359 8880355-03
mbalkozloduy@abv.bg +359 97380-714

Интернет адрес/и

www.mbal-kozloduy.info

http://mbal-kozloduy.info/медицински-изделия-2019/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://mbal-kozloduy.info/медицински-изделия-2019/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ” ЕООД 16
33140000      
Доставки

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ - МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
70000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

медицински изделия за клинична лаборатория 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр.Козлодуй, ул.Кирил и Методий №1

медицински реактиви за клинична лаборатория, съгласно техническа спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


12 месеца след сключванен а договор с избрания участник
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

раеактви и серуми за микробиологична лаборатория количества и видове подробно описани в техническата спецификация 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

ул.Кирил и Методий №1, гр.Козлодуй

раеактви и серуми за микробиологична лаборатория количества и видове подробно описани в техническата спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


раеактви и серуми за микробиологична лаборатория количества и видове подробно описани в техническата спецификация
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

лабораторни консумативи 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38437000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

3320, гр.Козлодуй, ул.Кирил и Методий № 1

консумативи за клинична и микробиологична лаборатория. видове и количества подробно посочени в спецификацията
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


12 месеца след сключване на договор с избрания изпълнител
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

общи медицински консумативи 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

3320, гр.Козлодуй, ул.Кирил и Методий № 1

общи медицински консумативи за нуждите на отделенията на лечебното заведение. видове и количества подробно посочени в спецификацията
Критериите по-долу
 
ДА качество    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


12 месеца след сключване на договора с избрания изпълнител
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

възложителя няма изисквания за икономическо и финасово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

2.1. Участниците, следва да представят (за всички номенклатурни единици, за които оферират):
2.1.1 Копие от разрешение или удостоверение за търговия на едро за медицински изделия, издадено на участника в процедурата;
2.1.2 Доказателство за съответствие на оферираните медицинските изделия и/или консумативи с СЕ марка, съгласно Закона за медицинските изделия – валидна декларация за съответствие с СЕ марка, издадена от производителя или упълномощен представител, и валиден сертификат за СЕ марка издаден от нотифициран орган. Участникът трябва да посочи за коя номенклатурна единица се отнася съответният документ.
2.1.3 Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 2008 или еквивалентен.
2.1.4 Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка за последните 3 години от датата на подаване на офертата.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.
По отношение гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП:
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/11/2019 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/12/2019 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

гр.Козлодуй, ул.Кирил и Методий №1

могат да присъстват участници, техните законни представители или упълномощени лица
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


12 месеца след публикуване на настоящото обявление

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

жалби се подават в 10 дневен срок от съобщаване илиот публикуване на решението на възложителя
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва