Покана за подаване на оферти за избор на изпълнител на следната услуга Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на МБАЛ“Свети Иван Рилски Козлодуй“ЕООД, гр.Козлодуй.

 

№3 от 11.10.2016г

МБАЛ”Св. Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД, на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и във връзка с необходимостта от от избор на изпълнител на Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на МБАЛ”Св. Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД, с цел постигане на прозрачност и конкурентна цена при избора на доставчик, кани всички заинтересовани да представят своето предложение за участие. Обща прогнозна стойност на поръчката до 10 000 лева без ДДС. Срок за изпълнение на поръчката 12 календарни месеца. Изпълнението ще започне след подписването на писмен договор. Краен срок за подаване на оферти 27.10.2016г. до 14:00 часа. Предложенията за участие се подават лично от кандидатите или чрез техни изрично упълномощени представители, или пощата чрез писмо с обратна разписка, или куриер на адрес гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №1, всеки работен ден от 08.00 часа до 14.00 часа в деловодството. Предложенията ще бъдат получавани от Таня Дерменджиева като върху пликовете с предложенията ще се отбелязва входящ номер, дата и час на получаването им. Офертите ще се съхраняват в касата в кабинета на Управителя до деня на предаването им на членовете на комисията и отварянето им. Предложенията се подават в запечатан плик.

Офертите ще бъдат отворени на 02.11.2016г. от 10:00 часа
 

Документация за изтегляне:

 

11.10.2016 | Ценова оферта за транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци

11.10.2016 | Договор за транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци

11.10.2016 | Технически условия за транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци

10.11.2016 | Протокол от заседание на комисията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *