Покана за подаване на оферти за избор на изпълнител за поръчка с предмет изработване и отпечатване на ваучери за храна на персоналана МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД

 

№6 /09.03.2017г.

 

МБАЛ”Св. Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, във връзка с необходимостта осигуряване на работещите при условията на чл.2, т.7 от Наредба №11 от 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ с безплатна храна Ви поканва да подадете оферта за избор на изпълнител на поръчка с предмет – отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД. Офертите ще бъдат събрани, чрез покана до определени лица и чрез публикуване на покана за представяне на оферти в профил на купувача на интернет страницата на лечебното заведение http://mbal-kozloduy.info.

 1. Обща прогнозна стойност на поръчката до 21 500 лева без ДДС, което не налага провеждане на някоя от предвидените в чл.18 процедури или прилагане на реда предвиден в чл.186 от ЗОП. В посочената прогнозна стойност на поръчката е включена номиналната стойност на заявените ваучери за храна и стойността на услугата за отпечатването и доставката им.
 2. Предоставяните ваучери за храна за персонала на основание чл.2, ал.2, т.2 от  Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ ще бъдат с прогнозна номинална стойност 2050лв. Разпределението им по номинална стойност на купюрите е следното:

по 1.00 лева – 2 500 броя

по 2.00 лева – 1 250 броя

по 5.00 лева –  3000 броя

 1. Изискванията към образеца на ваучер са посочени в чл. 22, ал. 2 от цитираната по-долу Наредба № 7… Участникът в процедурата следва да представи в офертата си копие от образеца на ваучер или негова фотографска снимка, като той трябва да съдържа:
 • Фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията;
 • Фирма, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията на работодателя;
 • Номинална стойност на ваучера за храна (изразена цифром и словом), определена в български лева;
 • Срок на валидност на ваучера за храна;
 • Изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия чрез ваучери за храна;
 • Изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер;
 • Най-малко пет способа за защита;
 • Място за поставяне на дата и печат на доставчика;
 • Уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна.
 1. Кандидатите да притежават Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба №7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като опеартор
 1. Участникът следва да има сключени договори с търговски обекти находящи се на територията на гр. Козолдуй, които приемат отпечатаните от кандидата ваучери и в които ползвателите на доставените ваучери могат да получават храна и хранителни продукти, като поне три от тях трябва да са от следните верига магазини:
 • Лидл България
 • Корона
 • Кауфланд /Враца/
 • СБА
 • Т Маркет
 1. В списъка да са посочени точните адреси на търговските обекти, независимо дали са самостоятелни обекти или част от търговска верига.
 2. Предложението за изпълнение на поръчката следва са съдържа ценова оферта с псочванена цената на изработването и отпечатването на един ваучер. Към предложението следва да се приложат разрешението за дейност като оператор и списъка с търговски обекти, с които кандидата има сключен договор.
 3. Срок за подаване на оферти 30.03.2017г. до 14:00 часа.
 4. Предложенията за участие се подават лично от кандидатите или чрез техни изрично упълномощени представители, или пощата чрез писмо с обратна разписка, или куриер на адрес гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №1, всеки работен ден от 08.00 часа до 14.00 часа в деловодството. Предложенията ще бъдат получавани от Таня Дерменджиева като върху пликовете с предложенията ще се отбелязва входящ номер, дата и час на получаването им. Офертите ще се съхраняват в касата в кабинета на Управителя до деня на предаването им на членовете на комисията и отварянето им.

26.04.2017 | Протокол

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *