ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ” ЕООД

 

№ 9/22.05.2017г.

АОП № 00400-2017-0003

Документация за изтегляне:

 22.05.2017 | Изтеглете документацията за търга от тук !!!

23.05.2017 | Решение за откриване на процедура

23.05.2017 | Обявление за открита процедура

30.05.2017 | Във връзка с постъпило по телефона запитване от кандидат за участие в процедурата по избор на изпълнител – публично състезание. Възложителят прави следното уточнение в документацията за обществена поръчка за доставка на медицински изделия, референтен номер в АОП 0400-2017-0003. В ценовата оферта образец 2.1 в колона 4 – цена на единица мярка с ДДС и колона 6 – цена на предлагана опаковка с ДДС може да се посочват цени до четвъртия знак след десетичната запетая и комисията ще го вземе в предвид при класирането. В колона 7 – цена на прогнозно количество опаковки с ДДС да се посочва цена до втори знак след десетичната запетая, ако бъдат посочени повече комисията няма да ги вземе в предвид. В ценова оферта образец 2.2 в колона  6 – цена на единица мярка с ДДС и колона 8 – цена на предлагана опаковка с ДДС може да се посочват цени до четвъртия знак след десетичната запетая и комисията ще го вземе в предвид при класирането. В колона 9 – цена на прогнозно количество опаковки с ДДС да се посочва цена до втори знак след десетичната запетая, ако бъдат посочени повече комисията няма да ги вземе в предвид.

28.06.2017 | Комисията съобщава, че на 03.07.2017 г. ще се проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците подали оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД в гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1 стая 406 от 9.00 часа

04.09.2017 | Комисията съобщава, че на 07.09.2017 г. ще се проведе публично заседание за провеждане на жребии измежду участниците получили еднаква оценка в класирането за избор на изпълнител за подпозиции №23, №29 и № 55 от обособена позиция 4 – общи медицински консумативи от обществена поръчка за доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД. Жребия ще се проведе в гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1 стая 406 от 11.00 часа.

30.08.2018 | Протокол №1 на Комисията

30.08.2018 | Протокол №2 на Комисията

30.08.2018 | Протокол №3 на Комисията

30.08.2018 | Класиране на участниците за обособена позиция №4 по критерии качество

30.08.2018 | Протокол №4 на Комисията

30.08.2018 | Протокол №5 на Комисията

30.08.2018 | Протокол №6 на Комисията

30.08.2018 | Класиране на ценовите оферти за обособена позиция №4

30.08.2018 | Протокол №7 на Комисията

30.08.2018 | Класиране за Обособена позиция №1

30.08.2018 | Класиране за обособена позиция №3

30.08.2018 | Доклад на Комисията

 30.08.2018  | Заповед на Възложителя за избор на изпълнител

31.10.2018 | Обявление за възложена поръчка

31.10.2018 | Договор за изпълнение на обществена поръчка

31.10.2018 | Договор за изпълнение на обществена поръчка

28.11.2018 | Обявление за възложена поръчка

28.11.2018 | Договор за обществена поръчка

28.11.2018 | Договор за обществена поръчка

28.11.2018 | Договор за обществена поръчка

29.11.2018 | Обявление за възложена обществена поръчка

29.11.2018 | Обявление за възложена обществена поръчка

29.11.2018 | Договор за обществена поръчка

29.11.2018 | Договор за обществена поръчка

29.11.2018 | Договор за обществена поръчка

27.12.2019 | Информация за приключен договор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *