ОБЯВА

МБАЛ”Свeти Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД обявява на основание чл. 91 от КТ и във връзка с чл. 68 от ЗЛЗ КОНКУРС за следните длъжности за срок от 3 години:

Началници на:

Вътрешно отделение

Отделение по педиатрия

Акушеро-гинекологично отделение

Хирургично отделение

Отделение по нервни болести

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделение по образна диагностика

Медико-диагностична лаборатория

 

Главна медицинска сестра

Начин на провеждане: Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по предварително представен от кандидата здравен проект  За началник отделения: тема: „Управление и развитие  на отделението за период от три години”. От кандидатите ще се изисква и познаване на нормативната уредба за  съответния медицински стандарт, ЗЛЗ, НРД, ПВР, КТ.

За главна медицинска сестра „Мястото и ролята на главната медицинска сестра в организацията на здравните грижи в лечебното заведение с оглед повишаване качеството и ефективността на здравните грижи”. От кандидатите ще се изисква познаване на нормативните изисквания относно професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

Конкурса ще се проведе на два етапа: І етап: Оценяване на представения здравен проект ІІ етап: Събеседване. Класирането на кандидатите става след самостоятелно оценяване в двата етапа на конкурса и формиране на крайна оценка, която  е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията за всеки етап. Оценяването ще се извърши по  шестобалната система, като получилите оценка под 4,50 не участват в класирането.

Изисквания към кандидатите: За началник отделения: Висше медицинско образование, Документ за придобита специалност по профила на отделението, Трудов стаж 5 години след придобиване на специалност.

За главна медицинска сестра:  Квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по „Здравни грижи”,  Трудов стаж като медицинска сестра /акушерка/ –  не по – малко от 5 год.

 Необходими документи: – Заявление за участие; Автобиография; Диплом за висше образование  – Висше медицинско / за Нач. Отделения / и Квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”, Документи за придобита специалност; Документ за стаж по специалността; Документ за членство в БЛС / БАПЗГ;  Здравен проект в писмена форма.

 

Краен срок за подаване на документи: 26 Април 2017г.

 

На допуснатите до конкурса кандидати ще се предостави възможност да получат актуална информация от МБАЛ„Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД за подготовка на здравния проект, който следва да бъде представен заедно с необходимите документи за допускане до конкурса. Датата, на която ще се проведе събеседването ще е 04.05.2018г. Информация за допуснатите кандидати ще им бъде съобщена допълнително и съобщение ще бъде публикувано на интернет страницата на лечебното заведение. Длъжностните характеристики за съответните длъжности са на разположение на кандидатите при подаване на документите. Документите се подават в сградата на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД на адрес: гр.Козлодуй, ул. Кирил и Методий №1, в запечатан плик в  Деловодството в срок до 26.04.2018г.

 

 

 
МБАЛ“Свети Иван Рилски Козлодуй“ЕООД, гр.Козлодуй, п.к.3320, ул.“Кирил и Методий“ №1

д-р Олга Николова – Управител

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *