Обява

МБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕООД – КОЗЛОДУЙ

В изпълнение на Заповед №204/12.10.17г. на Управителя на основание чл. 90 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за следните длъжности:

І. Конкурсна длъжност:

 1. Началник отделение „ОАИЛ”
 2. Началник отделение „Вътрешни болести”

Място на работа:
МБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕООД гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 1

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше медицинско образование и призната специалност по профила на отделението, за което се кандидатства, втора специалност ще се счита за предимство.
 2. Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация.

ІІІ. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса.
 2. Професионална автобиография.
 3. Копие на диплом за завършено висше медицинско образование.
 4. Копие на диплома за придобита специалност по профила на отделението, за което се кандидатства.
 5. Сертификати за допълнителна медицинска квалификация.
 6. Препис извлечение от трудовата книжка.
 7. Свидетелство за съдимост.
 8. Медицинско удостоверение за психично и соматично здваре.
 9. Декларация, че при спечелване на конкурса и постъпване на работа кандидата да не упражнява медицинска дейност по същата специалност в друго лечебно заведение за болнична помощ на територията на обл.Враца.
 10. Удостоверение за редовно членство в БЛС.
 11. Писмен проект на тема:
  „Програма за развитие и перспективи на отделението в условие на ограничен финансов и човешки ресурс. Медицинска и икономическа ефективност на отдерението. Ролята на Началник отделението за мотивиране, професионално усъвършенстване и развитие на персонала – 3 екземпляра.

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания.
 2. Провеждане на тест за познаване на медицинския стандарт на съответното „Анестезиология и реанимация”; „Вътрешни болести”. Събеседване по програма на тема: ”Програма за развитие и перспективи на отделението в условие на ограничен финансов и човешки ресурс. Медицинска и икономическа ефективност на отдерението. Ролята на Началник отделението за мотивиране, професионално усъвършенстване и развитие на персонала”.

ІV. Критерии за оценка на класираните кандидати:

 1. Критерий „Мотивация на кандидата за заемане на длъжността”
 2. Критерий „Познаване спецификата на дейността”.
 3. Критерий „Ориентация към резултати”.
 4. Критерий „Степенуване на приоритети”.
 5. Критерий „Управленска компетентност”.
 6. Критерий „Комуникативни и организационни способности;
 7. Критерий „Защита на писменния проект”

Оценяването ще се извърши по шестобалната система, на класиране подлежат кандидатите получили средно-аритметична оценка не по-малка от 4,50 от двата етапа на конкурса.

Материалите свързани с подготовка за участие в конкурса да бъдат представени в Управление човешки ресурси.
При подаване на документите за участие на кандидатите ще се предоставя следната информация:

 1. Длъжностната характеристика за длъжността „Началник отделение”.
 2. Данни за числения състав и квалификацията на кадрите в съответните отделения.
 3. Правилник за дейността и вътрешния трудов ред на болницата и съответното отделение.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за длъжността, за която се кандидатства. Програмата се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.

Документите ще се приемат в стая №403, в срок от 45 календарни дни от побликуването на обявата.

Конкурсът на допуснатите кандидати ще се проведе на 30.11.2017г. от 10.00ч. в кабинета на Управителя на МБАЛ – Козлодуй. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посочените от тях телефони.

За допълнителна информация:
Специалист „Управление човешки ресурси” – 0973/85-204

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *