ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – СУБЕКТИ НА ДАННИ

Във връзка с правилата, съдържащи се в Общия регламент относно защитата на данните – ОРЗД (Регламент 2016/679), предлагаме на Вашето внимание следната информация:

МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй е администратор на лични данни със седалище и адрес на управление гр.Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ №1, с ЕИК: 106510388. Вие можете да установите контакт с администратора на горепосочения адрес, на ел. поща: mbal_kz@abv.bg, или чрез длъжностното лице по защита на данните, на тел. 0973 80714. В изпълнение на правата и задълженията си като лечебно заведение, работодател, договорен партньор, МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй обработва следните категории лични данни: име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, дата и място на раждане, пол, месторабота, семейно положение и деца (в определени случаи: лични данни на съпруг/съпруга и други близки), информация за банкови сметки, информация за трудов и професионален опит, членство в професионални и съсловни организации, образование, придобита допълнителна квалификация/научна степен, сертификати и други документи, удостоверяващи знания и умения, длъжност, информация за подбор, атестационна информация, информация относно трудовата дисциплина, записи от системи за видео наблюдение, както и друга информация, получена по електронен път (напр. информация от електронни карти за достъп), снимка. МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй обработва и следните специални категории лични данни: членство в синдикални организации, данни за здравословното състояние, генетични данни и други, в зависимост от нормативните изисквания към дейността на лечебното заведение и неговите легитимни интереси. МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй обработва лични данни основно за: нуждите на медицинската диагноза, лечение, изготвяне на необходимата медицинска и отчетна документация, във връзка с изпълнението на сключени договори, изпълнение на нормативно вменени задължения, за защита на жизненоважни интереси на субекта на лични данни, или на друго физическо лице, изпълнение на задача от обществен интерес, за легитимните интереси на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй или тези на трети лица, само ако интересите или основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество пред тези интереси. Непредоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазването на законово изискване, оказването на определена медицинска услуга и др.

МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй може да предостави лични данни на трети лица, когато това се изисква по закон, когато това е необходимо за изпълнение на нормативно вменени задължения, или когато е в интерес на здравето на субекта на данните. Такива трети лица са НЗОК, Министерство на здравеопазването, медицински специалисти – консултанти, доставчици на ТРЗ услуги, застрахователи: и др. МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй изисква от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните. Възможно е в определени случаи МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй да изпраща лични данни до страни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), като в тези случаи се осигурява необходимото сигурно ниво на защита на личните данни, съобразно нормативните изисквания. Лечебното заведение съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания в областта на здравеопазването, данъчната система, трудовото, осигурителното право, счетоводните стандарти и др. За да определи подходящия период на съхранение, МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй взема предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработва . В качеството Ви на субект на лични данни, Вие имате следните права: достъп до информация (съгласно чл. 15 от ОРЗД): това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които лечебното завадение съхранява за Вас, и да проверите, дали има законово основание за тяхната обработка. Коригиране (съгласно чл. 16 от ОРЗД): имате възможност да изискате от лечебното заведение да коригира всяка непълна или неточна информация за Вас. Иизтриване (право „да бъдеш забравен“ съгласно чл. 17 от ОРЗД): имате възможност да изискате от МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй да изтрие или премахне Вашите лични данни, когато няма валидна причина да продължи обработката им. Също така имате правото да искате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.

Възражение срещу обработка (сългасно чл. 21 от ОРЗД): в случаите, в които МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй разчита на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.

Ограничаване на обработката (съгласно чл. 18 от ОРЗД): имате възможност да изискате от МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй временно да преустанови обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да бъде установена точността на данните или причините за тяхното обработване.

Преносимост на данните (съгласно чл. 20 от ОРЗД): това Ваше право е ограничено до случаите, когато данните са предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй да предостави съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице. в случай, че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Вашите лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие е необходимо да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй. След получаване на Вашето искане, лечебното заведение ще преустанови обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание, за да продължи обработката, за което ще бъдете уведомени своевременно. Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на тел.: 097380714. При такова искане от Ваша страна е възможно да бъде необходимо да предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност, като част от мерките за защита на данните, за да се гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи. Имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *