Обществена поръчка за доставка на медикаменти, медицински консумативи и медицински продукти за клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ”Св.Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД

Цели и предмет на процедурата

 

МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД обявява, че ще проведе процедура за обществена поръчка за избор на изпълнители на доставките на медикаменти, медицински консумативи и медицински продукти за клинична лаборатория  за нуждите на медицинската дейност на лечебното заведение. Условия за изпълнение на поръчката – срок на изпълнение на договора 12 месеца, място на изпълнение в сградата на лечебното заведение гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №1, болничната аптека или склада, срока на доставка е 24 часа след получаване на заявка от възложителя. Цената, която заплаща възложителя за изпълнението на поръчката представлява крайна доставна цена в български лева с включен ДДС и всички разходи по изпълнение на поръчката. Видовете и количества на необходимите на възложителя медикаменти, медицински консумативи и медицински продукти за клинична лаборатория са посочени в Приложения №1,2 и 3 към документацията.

Предложение за участие в процедурата, изготвено съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на възложителя ще се приема на следния адрес: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ“ ЕООД, ул.“Кирил и Методий“ №1, гр. КОЗЛОДУЙ 3320, Тел.: 0973 85214, E-mail: mbal_kz@mail.bg, Факс: 0973 080714

Наименование на поръчката, дадено от възложителя – Доставка на медикаменти, медицински консумативи и медицински продукти за клиничната лаборатория за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД. Периодични доставки по заявка възложителя в рамките на срока на договора. Прогнозна стойност на отделните позиции: 156 000 медикаменти; 50 000 лева медицински консумативи; 31 000 лева медицински продукти за клинична лаборатория. Прогнозните стойности не задължават възложителя да направи поръчки за точно тази стойност.

Оферти могат да бъдат подадени за една или повече обособени позиции. Опции и варианти няма да бъдат приемани.

Депозит за участие в процедурата се заплаща за всяка отделна позиция в размер на 1% от прогнозните стойности на поръчката: 1560 лева медикаменти; 500 лева медицински консумативи; 310 лева медицински продукти за клинична лаборатория. Гаранциите за добро изпълнение на договора, които се внасят от избраните за изпълнители на поръчката лица се внасят или представят към момента на подписване на договора за обществена поръчка са в размер на 3% от стойността на всяка отделна обособена позиция, както следва: 4680 лева за медикаменти; 1500 лева за медицински консумативи; 930 лева за медицински продукти за клинична лаборатория;

Депозитите и гаранциите може да бъдат заплатени в брой на касата на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД в гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1, по банков път IBAN BG22 UBBS 7426 1050236416 BIC: UBBSBGSF ОББ АД клон Козлодуй или да бъдат предоставени с банкова гаранция в полза на възложителя.

Ако бъде избрано за изпълнител при сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка обединението следва да представи доказателство за регистрация като юридическо лице пред съответния съд или Търговския регистър.

Остатъчен срок на годност на предлаганите продукти – не по-малко от 90 дни преди указания но опаковката срок на годност.

Условия за участие

Изискуеми документи и информация: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; документ за внесена гаранция за участие;

Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: доказателства за икономическото и финансовото състояние – копие от годишния счетоводен отчет и баланс за 2011г. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и когато кандидата не е юридическо лице, такива документи не се изискват; документ удостоверяващ  данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС;
Технически възможности

Изискуеми документи и информация: актуално разрешение за търговия на едро с лекарства/за доставчиците на лекарства/. подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; лицензия за търговия с наркотични вещества/за доставчиците на лекарства/; списък на сключените договори за изпълнение на обществени поръчки със сходен предмет за последните три години; информация за наличните складови бази и транспортни средства за изпълнение на обществената поръчка.

Избора на изпълнител ще се проведе при условията на открита процедура.

Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: най- ниска цена; тежест: 60
Показател: пълна номенклатура; тежест: 40
Показател: срок на отложено плащане; тежест: 20

 

Срок за получаване на документация за участие 30.12.2013 г.  Час: 12:00

Цена на документацията за участие 5 лева

Условия и начин на плащане на касата на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД в гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1. Документацията за участие може да бъде изпратена и по пощата след предварителното и заплащане или по еmail по изрично заявено от кандитата искане за това.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие 08.01.2014 г.  Час: 12:00

Срок на валидност на офертите 90 календарни дни, считано от последния ден на срока за получаване на офертите.

Отваряне на офертите ще се извърши на 10.01.2014 г.  Час: 10:00, в сградата на МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД в заседателната зала на управителя, гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите са кандидатите, техните законни представители или упълномощени от тях с изрично пълномощно лица.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция медикаменти

доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй „ЕООД

прогнозна стойност на договора при периодични доставки текущо в рамките на 12 месеца 156 000 лева.

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция медицински консумативи

доставка на медицински консумативи за нуждите на лечебното заведение.

прогнозна стойност на 12 месечния договор при условията на периодични доставки 50 000 лева.

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция медицински продукти за клинична лаборатория

доставка на медицински продукти за клиничната лаборатория на лечебното

прогнозна стойност 31 000 лева при периодични доставки в рамките на 12 месеца

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *