00400-2016-0003

BG-КОЗЛОДУЙ:

Решение за откриване на процедура


Решение номер 81 от дата 07.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388

BG313, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ ЕООД, ул.Кирил и Методий №1, За: ДИМИТЪР БАШЛИЕВ, България 3320, КОЗЛОДУЙ, Тел.: 0878 690740, E-mail: mbalkozloduy@abv.bg, Факс: 0973 80714

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-kozloduy.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-kozloduy.info/нетна-електрическа-енергия-2016/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: лечебно заведение

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ„Свети Иван Рилски - Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група с прогнозно количество 800 MWh

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл.178, ал.5 от ЗОП Възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка,която е за доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят се определя като публичен по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 във връзка чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, защото търговското дружество е лечебно завадение. Общата прогнозна стойност по поръчката за доставка на електроенергия е 70 000 лв., като попада в стойностния праг по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП и тези предпоставки налагат провеждане на процедура по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП – публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, вр.чл.197, ал.1, т.1 ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

РУМЕН СТОЯНОВ ТИХОЛОВ

VIII.2) Длъжност

УПРАВИТЕЛ