Архив от категория: Обществени поръчки по ЗОП

Доставка на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД

  АОП № 00400-2015-0003 Документация за изтегляне: 20.03.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!! 21.04.2015 | Разяснение по документацията от 21.04.2015г. за обществена поръчка с предмет избор на доставчик на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

  АОП № 00400-2015-0002 Документация за изтегляне: 28.02.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!! 06.03.2015 | Поправка на явна фактическа грешка в документация за участие в Указания за подготовка на офертата в раздел 3.1.3. Изисквания за техническите възможности

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

  АОП 0400-2016-0002 Документация за изтегляне:   Изтеглете документацията от тук !!! 15.04.2016 | Решение 15.04.2016 | Обявление 20.05.2016 | Разяснение по обществена поръчка за доставка на консумативи изх.№2014/20.05.2016г 13.06.2016 | Протокл от 08.06.2016г. за отварянена на предложенията за участие

Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ„Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй

  № 001 / 08.06.2016 АОП 0400-2016-0003 Процедура – публично състезание Документация за изтегляне:   Изтеглете документацията от тук !!! 08.06.2016 | Решение за откриване на процедурата!!! 08.06.2016 | Обявление за обществена поръчка!!! 30.06.2016 | Комисията назначена да разгледа и

Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр. Козлодуй

Предмет на поръчката е доставка на фармацефтични продукти /медикаменти/, за реализиране на болнично лечение. Медикаментите са включени в една обособена позиция, включваща 29 групи медикаменти с 345 артикула. Всеки от кандидатите, може да участва за една или повече групи от

Доставка на храна за нуждите на „МБАЛ Св. Иван Рилски – Козлодуй ” ЕООД по периодични заявки

  АОП № 00400-2015-0005 Документация за изтегляне:   14.12.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!! 26.02.2016 | Уважаеми кандидати уведомяваме Ви, че поради невъзможност да бъде сформирана комисия, поради непредвидени обстоятелства за днес 26.02.2016г. от 10:00 часа за

Доставка на храна за нуждите на „МБАЛ Св.Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД по периодични заявки

  АОП № 00400-2015-0004 Документация за изтегляне:   09.09.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!! 29.09.2015 | Решение за промяна № 334 от 28.09.2015г. 29.09.2015 | Променена документация за участие Уважаеми участници във връзка с промяната в документацията

Относно продължаващата процедура за обществени поръчки

Уведомяваме ви, че комисията за провеждане на оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител на доставка на медикаменти, медицински консумативи и медицински продукти за клинична лаборатория ще отвори ценовите оферти

Относно започналата процедура за обществени поръчки

Уведомяваме ви, че комисията за провеждане на оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител на доствака на медикамени, медицински консумативи и медицински продукти за клинична лаборатория ще отвори ценовите оферти

Обществена поръчка за доставка на медикаменти, медицински консумативи и медицински продукти за клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ”Св.Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД

Цели и предмет на процедурата   МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД обявява, че ще проведе процедура за обществена поръчка за избор на изпълнители на доставките на медикаменти, медицински консумативи и медицински продукти за клинична лаборатория  за нуждите на медицинската дейност