ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски-Козлодуй” ООД, е публикувал публична покана за представяне на оферти от потенциални кандидати за избор на изпълнител на обществена поръчка, по реда на глава VІІІа от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на храна за пациентите и персонала на МБАЛ ”Св. Иван Рилски-Козлодуй” ООД.

Видовете храни, предвидени за доставка са описани подробно в приложена Техническа спецификация. Храните са предназначени за болните и персонала на лечебното заведение и трябва да бъдат приготвени и доставени в готов за консумация вид. Участието в процедурата е комплексно за доставка на всички артикули (храни). Техническата спецификация включва Приложения № 1, № 2 и № 3. Изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, сроковете и периодичността на доставките са посочени подробно в Техническата спецификация.

Крайният срок за подаване на оферти за участие в процедурата е посочен в публичаната покана – 09.05.2014г. В този срок, оферти могат да се подават всеки работен ден от 07.30 часа до 14.00 часа.
Приетите оферти се отварят, разглеждат и оценяват от комисия, назначена от Възложителя. Критерий за оценка на офертите е „най-ниска цена”.

Документацията за участие в избора на изпълнител за възлагане на обществената поръчка се получава всеки работен ден от 07.30ч. до 14.00ч. в деловодството на МБАЛ ”Св. Иван Рилски-Козлодуй” ООД, в гр. Козлодуй, ул. ”Кирил и Методий” № 1, срещу заплащане на сумата 6 (шест) лева (в сумата е включен ДДС). Крайният срок за получаване на Документацията за участие е посочен в Публичната покана за обществена поръчка – 08.05.2014г..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *